640px-BochumJahrhunderthalle_ChakrasamvaraMandala_03

/640px-BochumJahrhunderthalle_ChakrasamvaraMandala_03